Rick Frishman Testimonial Roberto Candelaria

Rick Frishman of Author101 gives Roberto Candelaria Sponsorship Consultant a Testimonial